خاتم 4

آدرس : خاتم - هرات - خیابان شهدا - ابتدای جاده شیراز - مجتمع ادارات

کدپستی :--------------------

تلفن : 32571255-035 و 32571228-035

فاکس :  32570370-035