راهبرد مشارکت

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و ... را از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرها و انتقاد سازنده مردمی ، نسبت به انتقال آنها به دستگاه های بالا دستی اقدام می نماید .

اعلام نظرات و پیشنهادات

وارد کردن این قسمت ضروری است.
وارد کردن این قسمت ضروری است.
وارد کردن این قسمت ضروری است.
وارد کردن این قسمت ضروری است.