در راستای افزایش رضایتمندی ارباب رجوع و صیانت از حقوق شهروندی و به منظور تسهیل زمینه دسترسی مردم با این اداره کل، سامانه های ذیل معرفی می گردد.

دادور 19 3 سازمان بازرسی کشور

تاریخ بروزرسانی : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ۱۳:۴۰

دولت الکترونیک

 

  20  26   27  15
 21  لینک  22  28

تاریخ بروزرسانی : ۵ اسفند ۱۳۹۷ ۰۷:۴۱