اخبار

معاون اشتغال وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی در کرمانشاه:

​بسته‌های جدید توسعه اشتغال با هدف صیانت از نیروی کار و ایجاد اشتغال های جدید ادامه‌ می یابد

​بسته‌های جدید توسعه اشتغال با هدف صیانت از نیروی کار و ایجاد اشتغال های جدید ادامه‌ می یابد
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کرمانشاه عنوان کرد: بسته‌های جدید توسعه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف صیانت از نیروی کار و ایجاد اشتغال های جدید ادامه‌ می یابد

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمانشاه ، نخستین جلسه پیگیری ویژه توسعه اشتغال استان کرمانشاه با حضور عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در استانداری برگزار شد.

عیسی منصوری نماینده ویژه وزیر در حوزه اشتغال استان کرمانشاه در این نشست با اشاره به برخی سیاست های توسعه اشتغال در استان ها، بیان کرد: از برنامه های اجرایی استانها که دارای الگوی توسعه ای در راستای  اشتغال ارائه شود، حمایت می کنیم.

وی افزود: اشتغالزایی و صیانت از نیروی کار به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

منصوری با اشاره به برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله طرح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ، ﻃﺮح ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ، ﻃﺮح ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﺮد، گفت: برنامه های وزارت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳت های ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ اشتغال و مشاغل خرد هستند که هم اکنون در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا هستند و معتقدیم هزینه ایجاد اشتغال با این رویکرد پایین است.

منصوری تصریح کرد: ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫای وزارت کار، ﺳـﻌﯽ در اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر داﺷـﺘﻪ است که با اﯾﺠﺎد ﺗﺤﺮک در ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ باعث ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺗﻌﻬﺪات ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و دولت می شوند.

همچنین در این جلسه هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه ضمن قدردانی از حمایت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسیدگی به مسائل حوزه اشتغال استان کرمانشاه، بیان کرد: در سال 96 نرخ بیکاری در استان کرمانشاه یک رشد فزاینده داشت که در سال 97 و 98 با تدوین سند اشتغال، خوشبختانه نه تنها نرخ بیکاری کنترل شد، بلکه به طور چشمگیر کاهش یافته است.

وی با اشاره این که سرمایه گذاری های خوبی در این استان صورت گرفته است،  ادامه داد: خوشبختانه در استان در راستای توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری اقدامات خوبی صورت گرفته است.
 
۲۴ مهر ۱۳۹۹ ۰۸:۴۶

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید