اخبار

نشست هم اندیشی تدوین آیین نامه تبصره ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برگزار شد

نشست هم اندیشی تدوین آیین نامه تبصره ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برگزار شد
نشست هم اندیشی تدوین آیین نامه تبصره ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با حضور عباسی معاون وزیر دادگستری،میدری ،معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شاکرمی،معاون روابط کار، قبادی دانا،رییس سازمان بهزیستی کشور و نمایندگان نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد.

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احمد میدری معاون رفاه اجتماعی در این نشست گفت : براساس تبصره ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تهیه و تدوین آیین نامه این قانون بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است .

معاون رفاه اجتماعی تصریح کرد: برای تدوین آیین نامه یاد شده تاکنون بیش از 50 نشست تخصصی با حضور نمایندگان دستگاهها، سازمانها و سازمانهای مردم نهاد ، متخصصان و پژوهشگران حوزه کودک و خانواده برگزار شده است .

وی افزود : خوشبختانه با هماهنگی دستگاهها و سازمانهای عضو این آیین نامه، موضوعات اساسی و نقطه نظرات در جلسات و نشستهای تخصصی به بحث گذاشته شده و به جمع بندی خوبی رسیده ایم .

میدری ، اظهار امیدواری کرد : در اولین فرصت آیین نامه تبصره ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را با امضای وزرای تعاون،کار و رفاه اجتماعی و دادگستری به هیات دولت ارسال شود.

محمود عباسی معاون حقوق بشر و دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری  نیز در این نشست با تقدیر از تلاشهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تدوین آیین نامه تبصره ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت : این قانون در مورد حمایت از اطفال و نوجوانان، تکالیفی را برای هریک از دستگاهها تعیین کرده و دبیرخانه مرجع کنوانسیون حقوق کودک بر اساس تعهداتی که دارد مجموعه اقدامات انجام شده در این خصوص را به سازمانهای ذی ربط ارایه خواهد کرد .

حاتم شاکرمی، معاون روابط کار نیز در ادامه نشست به بیان دیدگاههای خود در خصوص آیین نامه تبصره ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان پرداخت و گفت : بر اساس قانون کار و نیز مقررات مربوط به مقاوله نامه و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار، موضوع کار کودک در محیط های سخت وزیان آور ممنوع است .

وحید قبادی دانا معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور هم در ادامه جلسه دیدگاههای خود را در خصوص برخی از مواد آیین نامه تبصره ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیان کرد .

شیلا قدمی، نماینده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز نقطه نظرات خود را پیرامون آیین نامه تبصره ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ارایه و همچنین بر برگزاری جلسه اختصاصی با معاونان وزارت بهداشت جهت جمع بندی نهایی پیش نویس آیین نامه تاکید کرد .

در ادامه نشست، سرهنگ نعمتی مدیر کل قوانین و مقررات معاونت حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی هم گفت : بر اساس وظایفی که در پیش نویس آیین نامه تبصره ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برای نیروی انتظامی در نظر گرفته شده پیشنهاد می شود آخرین تغییرات اعمال شده در پیش نویس آیین نامه در اختیار معاونت حقوقی نیروی انتظامی قرار گرفته تا در زمان تعیین شده جمع بندی نقطه نظرات نیروی انتظامی به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارسال گردد.

در ادامه فریبا نظری مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده نیز نقطه نظرات خود را در خصوص آیین نامه تبصره ماده 6 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیان کرد و گفت : با توجه به تغییراتی که در پیش نویس آیین نامه اعمال شده پیشنهاد می شود آخرین تغییرات پیش نویس آیین نامه در اختیار سایر دستگاهها قرار گرفته تا ظرف مدت معین نسبت به دریافت و ارایه آخرین نقطه نظرات دستگاهها به جمع بندی مشخص برسیم .

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در 51 ماده، اردیبهشت ماه سال 1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است . بر اساس تبصره ماده 6 این قانون ، تهیه و تدوین آیین نامه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که سازو کارهای اجرایی و تکالیف قانونی و وظایف هریک از دستگاهها را در اجرای این قانون مشخص می کند بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته است که بر این اساس پس از جمع بندی نقطه نظرات هریک از دستگاهها آیین نامه مذکور، جهت طرح و تصویب به هیات دولت ارسال خواهد     شد .  

گفتنی است  به موجب ماده 6 از قانون حمایت از اطفال و نوجوانان دستگاهها و نهادهای زیر، در راستای تحقق اهداف این قانون عهده‏ دار وظایف زیر می‏ باشند:

الف) سازمان بهزیستی کشور مکلف است:

۱با استفاده از مددکاران اجتماعی در قالب فوریتهای خدمات اجتماعی با همکاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون و اعلام موضوعات به مراجع صالح اقدام کند.

۲در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از همکاری و مشارکت تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ استفاده کند. دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب وظایف قانونی خود با سازمان مذکور همکاری کنند.

  قانونی خود با سازمان مذکور همکاری کنند.

۳نسبت به أخذ و جمعآوری اطلاعات مربوط به وضعیتهای مخاطره‌آمیز برای اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم برای افزایش

آگاهی‌های مردم در این زمینه اقدام کند.

ب) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مکلف است:

۱نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‏آمیز در موارد مراجعه یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه‌شدن با آنان در حین اجرای وظیفه و یا شکایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی کشور یا مراجع قضائی و انجام حمایت‏های مورد نیاز بر اساس این قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام کند.

۲در مأموریت‏های مددکاران اجتماعی و انجام وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا جهت تأمین امنیت آنان و نیز اطفال و نوجوانان موضوع مأموریت، اقدام قانونی لازم را به‌عمل آورد.

۳وضعیتهای مخاطرهآمیز و جرائم علیه اطفال و نوجوانان بزه‌دیده را  حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح قضائی و سازمان بهزیستی کشور گزارش نماید.

پ) سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است:

۱نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام کند.

۲اطلاعات اطفال و نوجوانانی را که در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشوند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت هستند، جهت انجام اقدامات حمایتی به سازمان بهزیستی کشور اعلام کند.

۳اطفال و نوجوانانی را که پدر یا مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان به سر می‏برند، به سازمان بهزیستی کشور معرفی کرده تا برابر مقررات، طفل یا نوجوان نیازمند را حمایت کند.

ت) وزارت کشور مکلف است:

۱با همکاری دستگاههای ذی‌ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضائی جهت اقدامات حمایتی اقدام کند.

۲از طریق سازمان ثبت احوال کشور با همکاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن هر سال حداقل سه‌ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده اند، به تفکیک مناطق به آموزش و پرورش اعلام کند

ث) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱نظارت مؤثر بر اماکن کار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره‌کشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛

۲معرفی اطفال و نوجوانان بزه‌دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضائی؛

۳پوشش بیمه ای موضوع ماده (۱۴۸) قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل.

ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱تدوین دستورالعمل های بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم؛

۲پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیب‌دیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضائی و بهزیستی؛

۳پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران.

چ) وزارت آموزش و پرورش مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱اعلام موارد عدم ثبت نام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه به سازمان بهزیستی کشور و یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم؛

۲شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان موضوع این قانون به نهادهای حمایتی و قضائی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم؛

۳انجام اقدامات لازم جهت ثبت‌نام و پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان موضوع این قانون تا پایان دوره متوسطه؛

۴آموزش مدیران و کارکنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان.

ح) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع‌رسانی درمورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

۱تولید و پخش برنامه های منظم برای بالابردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان؛

۲طراحی و ایجاد نظام رده های سنی و محتوایی آثار و محصولاتصدا و سیما در برنامه های مرتبط با اطفال و نوجوانان؛

۳همکاری با سایر نهادها و دستگاههای مندرج در این قانون برای تولید آثار و برنامههای علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون؛

۴جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق، یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان؛

۵تدوین و اجرای ضمانت اجراهای اداری و انضباطی برای تهیه‌کنندگان، مجریان و دست‌اندرکاران تولید و پخش برنامه‌های صدا و سیما در راستای اجرای این قانون.

تبصره- آیین ‏نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‏ الاجراءشدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.


۲۴ مهر ۱۳۹۹ ۰۸:۴۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید