آغاز فرآیند ثبت نام سی و دومین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید

سید امیر میروکیلی

سرپرست مدیریت اجتماعی

تلفن مستقیم:     38256220-035