اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد / مدیریت ها / حوزه مدیرکل / مسئول هماهنگی و پیگیری های ویژه دفتر مدیرکل

ارتباط با خانم برائمی، مسئول هماهنگی و پیگیری های ویژه مدیر کل

38263710-19  داخلی 211