مدیریت روابط کار

فرم شماره 1 (درخواست بررسی و تطبیق مشاغل بیمه شده در کارهای سخت و زیان آور(

فرم شماره 4 (درخواست اعتراض به رای کمیته بدوی استانی)

فرم دادخواست تجدید نظرخواهی

فرم دادخواست بدوی

فرم نمونه قرارداد کار

 مدارک و فرم های مورد نیاز جهت تائید صلاحیت مسئولین ایمنی کارگاه ها

***

دستورالعمل نحوه حضور مسئولین ایمنی در کارگاه ها 

 لیست پیمانکاران دارای صلاحیت
  تصمیم شورای عالی حفاظت فنی در خصوص کارگاه های تعطیل
 کارهای گروه ب مشاغل سخت و زیان آور شورای عالی حفاظت فنی
اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی
 اساسنامه انجمن صنفی کارگری
آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس انجمن صنفی کارفرمایی
 آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسس انجمن صنفی کارگری

صورتجلسه تعیین سمت اعضای هیات مدیره انجمن صنفی / کانون

 
 صورتجلسه مجمع
 پرسشنامه آماری انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی فرم شماره 3 
 

پرسشنامه آماری انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه فرم شماره 4

 فرم های انتخابات نماینده کارگران
 راهنمای چگونگی اخذ کد شناسه ملی
فرم انتخابات نمایندگان کارگران