اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد / پشتیبانی تارنما از افراد کم توان