نحوه انجام غربالگری و معاینات بازگشت به کار شاغلین در بیماری «کووید-19»

احتراماً پیرو نامه شماره 5431 مورخ 17/1/99 و در راستای پیشگیری از شیوع بیماری «کووید-19» در محیط کار به استحضار می رساند نحوه انجام غربالگری و بیماریابی و در موارد لزوم انجام معاینات بازگشت به کار شاغلین، در دو حیطه به شرح ذیل دسته بندی می گردد.

الف)غربالگری و بیماریابی:

کلیه کارفرمایان واحدهای کاری موظفند روزانه قبل از ورود شاغلین به واحدکاری با انجام تب سنجی و ثبت روزانه علائم کلیه افراد در سامانه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به آدرس salamat.gov.ir اقدام نموده و در صورت وجود تب یا دریافت پیام هشدار از سامانه مذکور، از ورود کارگر به محیط کار خودداری نمایند و بلافاصله فرد مذکور را جهت ارزیابی بیشتر به مراکز جامع خدمات سلامت معرفی شده از سامانه مذکور و یا مراکز جامع خدمات سلامت 16 ساعته ارجاع دهند.

لیست مراکز فوق تحت عنوان مراکز بیماریابی و تشخیص افراد مبتلا به بیماری‌های واگیر به ویژه تب‌دار و تنفسی در استان یزد از آدرس زیر http://ssu.ac.ir/cms/index.php?id=2609 قابل دسترسی می باشد.

ب)معاینات بازگشت به کار:

کارفرمایان موظفند کلیه شاغلینی که قطعاً مبتلا به کووید-19 بوده اند یا شاغلین مشکوک بهبود یافته از بیماری «کووید-19» که از محیط کار دور بوده اند را به پزشکان و مراکز مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی ارجاع دهند. تاکید می گردد این گروه از شاغلین در صورتی مجاز به بازگشت به محیط کار می باشند که پزشکان و مراکز فوق گواهی منع بازگشت به کار را برای آنها صادر نموده باشند.

لیست مراکز و پزشکان مجاز به انجام معاینات بازگشت به کار به تفکیک شهرستان های استان از آدرس زیر http://ssu.ac.ir/index.php?id=2600 قابل دسترسی می باشد.

تاکید می نماید موارد فوق براساس آخرین بخشنامه های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بوده و در صورت تغییر مراتب ابلاغ خواهد شد.