مأموریت، اهداف و شرح وظایف کلی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

مأموریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

 سیاست گذاری، برنامه ریزی، راهبری، پایش و نظارت به منظور تنظیم روابط کار مبتنی بر رعایت اصل سه جانبه گرایی، حفظ و صیانت از نیروی کار ، توسعه و توانمندسازی تعاونی ها، ایجاد تعادل در بازار کار و حمایت از پایدار سازی مشاغل و برقراری عدالت اجتماعی در حوزه های بیمه ای، حمایتی و توانمند سازی با رعایت اصول جامعیت، کفایت و فراگیری مبتنی بر قانون بیمه گری.

اهداف کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

1-صیانت از نیروی کار با تأکید بر ارتقای بهره وری نیروی کار

2-ارتقای شاخصهای فرهنگی و اجتماعی کارگران و کارفرمایان

3-ایجاد تعادل در بازار کار

4-افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی

5-توسعه و ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی

6-کاهش نرخ بروز آسیب های اجتماعی

7-گسترش و ارتقای بیمه های اجتماعی

8-پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه اجتماعی

9- ارتقای کار آمدی نظام اداری و بهبود اثر بخشی نقش حاکمیتی وزارت متبوع در راستای انجام ماموریت ها.

 

شرح وظایف کلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

-  برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قوانین کار ، تعاون و ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات ذی ربط

-   سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تنظیم روابط کار ، بررسی و رفع مسایل و مشکلات جامعه کارگری ، تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی با بهره گیری از ساز و کارهای سه جانبه گرایی در راستای سیاست حفظ و صیانت از نیروی کار

-  سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تعمیم و گسترش نهادهای مدنی و تشکلها در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

-   تنظیم مقررات و ضوابط ، معیارها و توصیه نامه های ایمنی و استانداردهای کار و تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران در شورای عالی کار

- سیاستگذاری ، برنامه ریزی و اداره امور مربوط به مجامع و شوراهای عالی در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

- تعیین سیاستها و راهبردهای اشتغال و برنامه ریزی مربوط به آن در چهارچوب برنامه ها و سیاستهای کلان دولت

- نظارت بر اشتغال ، سرمایه گذاری و بیمه های اجتماعی اتباع خارجی

- برنامه ریزی به منظور انجام پژوهش و مطالعات علمی و کاربردی در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی

- برنامه ریزی به منظور ساماندهی و هدفمند کردن یارانه ها و منابع حمایتی در جهت توسعه اشتغال و نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

- سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای هماهنگی بخش های مختلف دولت به منظور پیشگیری و آسیب های اجتماعی در کشور

- مشارکت در تعیین خط فقر مطلق و نسبی

- سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور حمایت از افراد جامعه در برابر آثار سوء رخدادهای اقتصادی ، اجتماعی

- سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تامین حداقل زندگی برای آحاد جامعه با اولویت خانواده های کم درآمد و معلولین جسمی و روانی در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

- برنامه ریزی برای برقراری و بسط نظام تامین اجتماعی چند لایه

- برنامه ریزی به منظور پیاده سازی نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و بیمه سلامت

- تهیه لوایح قانونی ، آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و اساسنامه های معطوف به حوزه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی

- تهیه و تنظیم طرح های بنیادین در راستای تحقق اهداف مندرج در اصول 21 ، 29 ، 43 و 44 قانون اساسی

- مطالعه ، سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت توسعه بخش تعاونی

- اعطاء کمک های فنی و اعتباری و مساعدت های مالی به نهادهای مدنی ، تعاونی ها و تشکل های تخصصی در راستای اهداف و وظایف

- سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای هماهنگی بین دستگاه های اجرایی به منظور اعمال کمک های فنی و اعتباری به تعاونی ها

- صدور مجوز تاسیس ، ادغام ، انحلال ، سلب مزایا ، حسابرسی و نیز صدور تائیدنامه ثبتی برای اشخاص حقوقی بخش تعاون از نظر  تطبیق با مقررات

- نظارت بر اجرای وظایف و اختیارات موضوع ماده 66 قانون بخش تعاونی

- سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر نحوه جذب منابع مالی و کمک های داوطلبانه مردمی ، نهادهای عمومی غیردولتی در راستای اجرای وظایف و تحقق اهداف نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

- سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور فراهم نمودن فضای رقابتی سالم بین صندوق های بیمه ای در راستای عدم عرضه انحصاری و نیمه انحصاری فعالیت ها بر اساس قوانین موضوعه

-برنامه ریزی به منظور انجام مطالعات اقتصادی در خصوص نظام تامین مالی و مشارکت و چگونگی حفظ پایداری منابع مالی صندوق های حمایت اجتماعی و بیمه ای

- مشارکت در تصمیمات اقتصادی خصوصا در مذاکرات مربوط در شورای اقتصادی ـ شورای عالی اشتغال ، شورای عالی کار ، شورای عالی پول و اعتبار ، شورای عالی بیمه خدمات درمانی ، شورای عالی سلامت ، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ، شورای سالمندان و شورای عالی خانواده

- بررسی و اصلاح سیاست های رفاه و تامین اجتماعی از طریق کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی دولت

- انسجام بخشی و پیگیری سیاست های کلان رفاهی به مظور توسعه عدالت اجتماعی ، اقتصادی

- سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی در حوزه های مختلف اجتماعی و رفاهی